ප්‍රකාශන - Publications :

The Path to Nibbāna as Declared by the Gautama Buddha Ebook
ගෞතම බුදුන් වහන්සේ වදාළ නිවන් මග EBook


ධර්ම දේශනා - Dhamma Sermons :

සසර දුක් ගිනි නිවන සදහම් මගVideo
සසර දුක් ගිනි නිවන සදහම් මගText
ලෝකය Text
ලෝකය Video
ශ්‍රද්ධාවVideo
ශ්‍රද්ධාවText
බුද්ධ ශාසනය Text
බුද්ධ ශාසනය Video
භාවනා කල යුත්තේ අැයි ? Video
භාවනා කල යුත්තේ අැයි ? Text
චතුරාර්ය සත්‍යය - Chaturarya Sathyaya
ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය - Arya Ashtangika Margaya
බුදු ගුණ - Budu Guna
දහම් ගුණ - Daham Guna
සඟ ගුණ - Sanga Guna
දාන - සීල - භාවනා - Dana - Seela - Bawana


ධර්ම සාකච්ඡා - Dhamma Discussions :

සසර දුක් ගිනි නිවන සදහම් මගVideo
Arahath Wajirabuddhi
සසර දුක් ගිනි නිවන සදහම් මගVideo


ධර්ම දේශනා බාගත කරගන්න - Download Dhamma Sermons :

සසර දුක් ගිනි නිවන සදහම් මග - MP3  MP4
ලෝකය - MP3  MP4
ශ්‍රද්ධාව - MP3  MP4
බුද්ධ ශාසනය - MP3  MP4
භාවනා කල යුත්තේ අැයි ? - MP3  MP4
චතුරාර්ය සත්‍යය - MP3  MP4
ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය - MP3  MP4
බුදු ගුණ - MP3  MP4
දහම් ගුණ - MP3  MP4
සඟ ගුණ - MP3  MP4
දාන - සීල - භාවනා - MP3  MP4


අපව අමතන්න - Contact Us : 

ඔබගේ නම - Your Name
විද්‍යූත් ලිපිනය - Email Address
ප්‍රශ්නය - Question

  • Share:
  • Follow:
         
මෙම වෙබ් අඩවිය පවත්වාගෙන යනු ලබන්නේ ගෙෳතම බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශිත නිර්මල බුදු දහම සොයන පිරිසක් විසිනි.
This website is maintained by a group of individuals who seek the pure Dhamma as proclaimed by the Gautama Buddha.